Prev | Index | Next

Swallowtail on thistle
Copyright © 2007, Michael Gore

Swallowtail on thistle