Prev | Index | Next

Sri Lanka elephant
Copyright © 2016, Geoff White

Sri Lanka elephant